Általános Szerződési Feltételek

(Érvényes 2017. december 1. napjától)

Az Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) tartalmazzák a Slow Products Kft. mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalról, zárt rendszerben, online felületen történő tanfolyamon való részvétel, online elérhető tananyagok, és egyéb tanulást kiegészítő eszközök használatára, letöltésére és felhasználására vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Jelen dokumentum papír alapon nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Slow Products Kft.
Székhelye: 1071 Budapest Damjanich utca 26/b 3. emelet 6. ajtó
Ügyvezető: Krajcsó Nelli
E-mail: nelli@slowbudapest.com
A Szolgáltató által üzemeltetett honlap címe: slowtime.slowbudapest.com
A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: slowtime@slowbudapest.com

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, szolgáltatási vagy jogszabályi feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A honlap, valamint az azon keresztül elérhető tanfolyam teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Erre figyelemmel a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott szolgáltatásokat (pl. szöveges anyagok, hanganyagok, letölthető dokumentumok) a szolgáltatással össze nem függő módon nem használja fel. A Felhasználó részére a szolgáltatás keretében szolgáltatott anyagok (pl. szöveges anyagok, videók, letölthető dokumentumok) a Slow Products Kft. szerzői jogait és szellemi tulajdonát képezik, azok bármilyen – a szolgáltatással nem összefüggő – felhasználása kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása alapján megengedett. A Felhasználó mint megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy bármely, a weboldalon, illetve az erre létrehozott zárt rendszerben található szolgáltatást, tananyagot kizárólag maga használhatja fel, azokat mással, másokkal semmilyen módon nem osztja meg, kereskedelmi forgalomba nem hozza.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató szellemi tulajdonát képező tartalmat jogsértő módon, akár részben is felhasznál, az polgári és büntetőjogi következményeket von maga után és azért 50.000.- Ft kötbért köteles megfizetni Szolgáltató részére.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kötbér a jogellenes használat általánosan megállapított díjtétele, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a rajta kívül álló okok miatt bekövetkező vagy egyéb akadályoztatásokból felmerülő hibákért felelősséget nem vállal.

Adatkezelési szabályok

A slowtime.slowbudapest oldalon történő regisztráció (jelentkezés) során megadott információkat, adatokat Szolgáltató kizárólag saját, belső adminisztrációra használja fel, azokat harmadik személyeknek kizárólag jogszabályon alapuló kötelezés esetén adja ki.

A Szolgáltatás

Szolgáltató a szolgáltatás keretében a honlapon részletesen körülírt tematikának megfelelően bocsátja Felhasználó rendelkezésére a Felhasználó által kiválasztott szolgáltatás tárgyát, a Slow Time – Tudatos Lassítás Program, illetve annak rövidített, ingyenes változatának anyagait.

Felhasználó az általa kiválasztott szolgáltatáshoz – a szolgáltatási díj egyszeri megfizetését követően, illetve az ingyenes termék esetében a megrendelés elküldése után Szolgáltató tevékenysége végzésének ideje alatt – korlátlanul hozzáfér.

A Slow Time – Tudatos Lassítás Program, illetve annak ingyenes, rövidített változatának bejegyzéseihez és a hozzájuk tartozó letölthető anyagokhoz való hozzáférésre jogosítja Felhasználót.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási csomagok fizikai terméket nem tartalmaznak.

A megrendelés menete

A Szolgáltatás megrendelésére Felhasználónak a slowtime.slowbudapest.com honlapon történő regisztráció alkalmával nyílik lehetősége. Ezt követően a Felhasználó a honlapon található biztonságos fizetési rendszeren keresztül megfizeti a szolgáltatás díját. Ezután a tanfolyam honlapján regisztrálja felhasználónevét és jelszavát.

A szolgáltatás során felmerült technikai jellegű kérdésekre Szolgáltató a slowtime@slowbudapest.com címre megküldött e-mail alapján nyújt segítséget.

A tanfolyami honlap által használt fizetési rendszer működését az OTP Bank Zrt. biztosítja.

A Szolgáltatás díja

A Slow Time – Tudatos Lassítás Program teljes ára 11.990.- Ft.

Az ár tartalmazza a 27% ÁFÁ-t.

A Slow Time – Tudatos Lassítás Program rövidített változata ingyenes, használata kizárólag regisztrációhoz kötött.

Fizetési és lemondási feltételek

A Szolgáltatás teljes díját Felhasználó a tanfolyam megkezdése előtt online fizetési oldalon keresztül fizeti meg. A sikeres fizetés szerződéskötésnek minősül, mely szerződésnek jelen szerződési feltételek minden további nélkül részét képezik.

Az elállás vonatkozásában a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályait kell alkalmazni, melynek értelmében Felhasználó a szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy naptári napon belül indoklás nélkül elállhat.

Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Slow Products Kft. (1071 Budapest Damjanich utca 26/b 3. emelet 6. ajtó) által a slowtime.slowbudapest.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.